Przetwarzanie danych osobowych

Drodzy Pacjenci,
Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną w Centrum Opieki Medycznej „Kamed” w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki Medycznej „Kamed”.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pana Daniela Lampart drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielaniu świadczeń medycznych na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c, d art. 9 ust. 2 lit. c, h – RODO;
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa m.in.: podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, zakładom ubezpieczeń, podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych

6. Państwa dane przechowywane będą przez okres czasu wskazany w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są
one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.